หมวดหมู่: หนังสือพระคัมภีร์

รัฐบาลจะอยู่บนบ่าของเขาหมายความว่าอย่างไร (อิสยาห์ 9:6)

รัฐบาลจะอยู่บนบ่าของเขาหมายความว่าอย่างไร? อิสยาห์ 9:6 มีความหมายว่าอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

ใครคือมวลชนของทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกชนชาติ และทุกภาษาในวิวรณ์ 7:9?

ใครคือมวลชนของทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกชนชาติ และทุกภาษาในวิวรณ์ 7:9? ใครคือคนที่วิวรณ์ 7:9 พูดถึง?

อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้อย่างไร (สุภาษิต 8:35)

ฉันจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้อย่างไร สุภาษิต 8:35 มีความหมายว่าอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตมีมากกว่าอาหารหมายความว่าอย่างไร (ลูกา 12:23)

หมายความว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าอาหาร? ลูกา 12:23 หมายความว่าอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

พระเยซูทรงเป็นความสว่างที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไร (ยอห์น 1:9)

พระเยซูทรงเป็นความสว่างที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไร ยอห์น 1:9 มีความหมายว่าอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้มาด้วยการสังเกตหมายความว่าอย่างไร (ลูกา 17:20)

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มาด้วยการสังเกตหมายความว่าอย่างไร ลูกา 17:20 หมายความว่าอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

อาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่การกินและการดื่มหมายความว่าอย่างไร (โรม 14:17)

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่การกินและการดื่มหมายความว่าอย่างไร โรม 14:17 หมายถึงอะไร?

อ่านเพิ่มเติม
Top