ผู้หญิงสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรได้หรือไม่?

ผู้หญิงสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรได้หรือไม่? ตอบมีมุมมองหลักสองประการเกี่ยวกับคำถามที่ว่าสตรีสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรได้หรือไม่ ทัศนะเกี่ยวกับความคุ้มทุนถือได้ว่าสตรีสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองได้ตราบเท่าที่พวกเธอปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่ระบุไว้ใน 1 ทิโมธี 3:1-7 และทิตัส 1:5-9 ทัศนะที่ส่งเสริมกันยืนยันในสิ่งตรงกันข้ามและกล่าวว่าสตรีไม่ได้รับอนุญาตให้รับใช้ในฐานะเอ็ลเดอร์ในคริสตจักรของพระเยซูคริสต์

มาดู 1 ทิโมธี 3:1-7 ว่า 'คำกล่าวนี้เชื่อถือได้ว่า ถ้าผู้ใดปรารถนาตำแหน่งผู้ดูแล เขา ปรารถนางานอันสูงส่ง ดังนั้นผู้ดูแลจะต้องอยู่เหนือการตำหนิ สามี ภรรยาคนเดียว มีสติสัมปชัญญะ รู้จักคิดดี มีอัธยาศัยดี สอนได้ ไม่ขี้เมา ไม่รุนแรงแต่อ่อนโยน ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่รักเงิน เขา ต้องจัดการ ของเขา ครองเรือนอย่างมีศักดิ์ศรี ของเขา เด็กอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะถ้าใครไม่รู้จักวิธีจัดการ ของเขา ครัวเรือนของตัวเองอย่างไรจะ เขา ดูแลคริสตจักรของพระเจ้า? เขา ต้องไม่ใช่คนที่เพิ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสหรือ เขา อาจหยิ่งผยองและตกไปอยู่ในการลงโทษของมาร นอกจากนี้, เขา บุคคลภายนอกต้องคิดดีจึง เขา จะไม่ตกไปอยู่ในกับดักของมาร (อีเอสวี)สิ่งแรกที่ควรสังเกตในข้อนี้คือจำนวนคำสรรพนามเพศชาย (เขาและของเขา) คำสรรพนาม 'เขา' 'ของเขา' และ 'เขา' เกิดขึ้น 10 ครั้งใน 1 ทิโมธี 3:1-7 ผลก็คือ การอ่านข้อความนี้คร่าวๆ จะทำให้คนทั่วไปสรุปได้ว่าบทบาทของผู้อาวุโส/ผู้ดูแลจะต้องเต็มไปด้วยผู้ชาย วลี สามีของภรรยาคนหนึ่ง ยังระบุด้วยว่าตำแหน่งของผู้อาวุโสนั้นสันนิษฐานหรือตั้งใจที่จะเติมเต็มโดยผู้ชาย จุดเดียวกันนี้ถูกสร้างขึ้นในข้อความคู่ขนานของทิตัส 1:5-9ข้อความที่บรรยายคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลไม่ได้เปิดประตูให้สตรีทำหน้าที่เป็นผู้อาวุโส อันที่จริง การใช้สรรพนามบุรุษและคำศัพท์อย่างสม่ำเสมอเป็นการโต้แย้งอย่างยิ่งต่อตำแหน่งผู้อาวุโส/ผู้ดูแลที่ถูกจำกัดเฉพาะผู้ชายเท่านั้น เช่นเดียวกับประเด็นอื่นๆ ในการอภิปรายนี้ คำถามเกี่ยวกับสตรีที่ทำหน้าที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ใช่เรื่องของลัทธิชาตินิยม ไม่ใช่เรื่องของผู้ชายที่เหนือกว่าผู้หญิง ตรงกันข้าม พระเจ้าจำกัดตำแหน่งผู้อาวุโสไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้น เพราะนั่นคือวิธีที่พระองค์ทรงวางโครงสร้างคริสตจักรให้ทำงาน ผู้ชายที่เคร่งศาสนาต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำ โดยที่ผู้หญิงจะทำหน้าที่สนับสนุนที่สำคัญอย่างยิ่งยวด

Top