ผู้เชื่อมีอำนาจเหนือซาตานหรือไม่?

ผู้เชื่อมีอำนาจเหนือซาตานหรือไม่? ตอบอำนาจของผู้เชื่อเหนือซาตานและชัยชนะเหนือพลังฝ่ายวิญญาณของความชั่วร้ายขึ้นอยู่กับอำนาจของพระเจ้า อำนาจสัมพัทธ์ของซาตาน และอำนาจของพระเจ้าภายในผู้เชื่อ

ประการแรก ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสมบูรณ์แบบและไม่จำกัด พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน (ปฐมกาล 1:1) และทรงครอบครองอำนาจเหนือชีวิตและความตาย เห็นได้ชัดว่าพระเจ้ามีอำนาจเหนือซาตาน และในที่สุดจะโยนซาตานไปสู่การลงโทษนิรันดร์ในบึงไฟ (วิวรณ์ 20:7–10)สอง พลังของซาตาน แม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับพลังของพระเจ้า แต่ก็ยังแข็งแกร่ง ซาตานสามารถล่อลวงมนุษย์ได้ เช่นเดียวกับที่เคยทำกับเอวาในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3) บางครั้งเขาได้รับอนุญาตจากพระเจ้าเพื่อสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้คนเช่นเดียวกับในกรณีของโยบ (โยบ 1-2) เขาสามารถทดลองพระเยซูแต่ไม่สามารถทำให้พระองค์สะดุดหรือทำบาปได้ (มัทธิว 4:1–11) พระเจ้าเตือนเราว่าซาตานล่าเหยื่อที่เป็นมนุษย์ในลักษณะที่สิงโตคำรามเดินด้อม ๆ มองๆ หาเหยื่อของมัน (1 เปโตร 5:8) พลังของซาตานไม่ได้จำกัดแค่ประสิทธิภาพในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังจำกัดเวลาอีกด้วย ความชั่วร้ายเผชิญกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในอนาคต (ดูวิวรณ์ 12:12 และ 20:10)สิ่งนี้นำเราไปสู่อำนาจที่เกี่ยวข้องกับซาตาน ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 3:16; เอเฟซัส 2:8–9) มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในพวกเขา กาลาเทีย 2:20 กล่าวว่า ฉันถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว และฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไป แต่พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในฉัน พลังเดียวกันกับที่สร้างจักรวาลอยู่ภายในตัวเรา เป็นผลให้ซาตานไม่มีอำนาจที่แท้จริงเหนือผู้เชื่อในพระคริสต์ พระองค์ไม่สามารถบังคับเราให้ทำบาป พระองค์ไม่สามารถครอบครองเรา และพระองค์ทรงรู้ว่าในที่สุดเราจะมีชัยชนะเหนือพระองค์

ในเวลาเดียวกัน ซาตานยังคงสร้างปัญหาให้กับผู้เชื่อที่อาศัยอยู่ในโลกที่ตกสู่บาปนี้ เอเฟซัส 6:10–18 เตือนเราถึงการต่อสู้ทางวิญญาณที่เราเผชิญและความสำคัญของการเดินสวมยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณ นอกจากนี้ ยากอบ 4:7 บอกเราถึงความรับผิดชอบของเราในการต่อต้านซาตาน ดังนั้น จงยอมจำนนต่อพระเจ้า ต่อต้านมารและเขาจะหนีจากคุณเราไม่มีอำนาจเหนือซาตานในตัวเรา พระเจ้ามีสิทธิอำนาจทั้งหมด และพระองค์ทรงต่อสู้เพื่อเรา การตอบสนองของเราต่อการโจมตีของซาตานควรรวมถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้า ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ อธิษฐานขอการปกป้องจากพระเจ้า และการต่อต้านบาป เมื่อเราให้ตัวเราอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระเจ้า ซาตานไม่มีอำนาจเหนือเรา เขาจะหนีไป นอกจากนี้ เราสามารถตอบสนองต่อการล่อลวงของมารเหมือนพระเยซู ซาตานล่อลวงพระเยซูในถิ่นทุรกันดารทั้งสามครั้ง พระเจ้าตอบโดยอ้างพระวจนะของพระเจ้า (มัทธิว 4:1–11) หากพระเยซูเอาชนะการล่อลวงผ่านพระคัมภีร์ เราควรพึ่งพาพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อเอาชนะการทดลองของซาตานในชีวิตเราอย่างแน่นอน มันไม่ได้เรียกว่าดาบของพระวิญญาณโดยเปล่าประโยชน์ (เอเฟซัส 6:17)

อัครสาวกเปาโลเตือนเราว่าอำนาจของซาตานจะอยู่ได้ไม่นาน โรม 16:20 สัญญาว่า อีกไม่นานพระเจ้าแห่งสันติสุขจะบดขยี้ซาตานด้วยเท้าของคุณ ยืนหยัดในพระเจ้า และคุณสามารถดำเนินชีวิตในชัยชนะเหนืออุบายของซาตาน

Top