มอร์มอนคืออะไร?

มอร์มอนคืออะไร? มอร์มอนเชื่ออะไร? ตอบศาสนามอร์มอน (มอร์มอน) ซึ่งผู้ติดตามเรียกว่ามอร์มอนและวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (LDS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อไม่ถึงสองร้อยปีก่อนโดยชายชื่อโจเซฟ สมิธ เขาอ้างว่าได้รับการเยี่ยมส่วนตัวจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ ( บทความแห่งศรัทธา , พี. 35) ผู้บอกเขาว่าคริสตจักรทั้งหมดและหลักคำสอนของพวกเขาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ (1 นีไฟ 13:28; ไข่มุกอันล้ำค่า โจเซฟ สมิธ – ประวัติศาสตร์ 1:18, 19). จากนั้นโจเซฟ สมิธจึงออกเดินทางเพื่อ 'ฟื้นฟูศาสนาคริสต์ที่แท้จริง' และอ้างว่าคริสตจักรของเขาเป็นคริสตจักรที่แท้จริงเพียงแห่งเดียวในโลก ( หลักคำสอนของมอร์มอน , พี. 670; 1 นีไฟ 14:10) ปัญหาของลัทธิมอร์มอนคือการขัดแย้ง แก้ไข และขยายความในพระคัมภีร์ คริสเตียนไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าพระคัมภีร์ไม่เป็นความจริงหรือไม่เพียงพอ การเชื่อและวางใจพระเจ้าอย่างแท้จริงหมายถึงการเชื่อในพระคำของพระองค์ และพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า ซึ่งหมายความว่ามาจากพระองค์ (2 ทิโมธี 3:16)
ชาวมอร์มอนเชื่อว่าในความเป็นจริงมีแหล่งที่มาของคำที่ได้รับการดลใจจากสวรรค์สี่แหล่ง ไม่ใช่แค่แหล่งเดียว: 1) พระคัมภีร์ไบเบิลที่แปลอย่างถูกต้อง (หลักแห่งความเชื่อข้อ 8) ข้อใดที่ถือว่าแปลไม่ถูกต้องนั้นไม่ชัดเจนเสมอไป 2) พระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งแปลโดยสมิธและจัดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1830 สมิธอ้างว่าเป็นหนังสือที่ถูกต้องที่สุดในโลกและบุคคลหนึ่งสามารถใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระคัมภีร์มากกว่าหนังสือเล่มอื่น ( ประวัติคริสตจักร 4:461). 3) หลักคำสอนและพันธสัญญา ซึ่งประกอบด้วยการเปิดเผยสมัยใหม่เกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ตามที่ได้รับการฟื้นฟู 4) ไข่มุกอันล้ำค่า ซึ่งชาวมอรมอนถือว่าได้ชี้แจงหลักคำสอนและคำสอนที่สูญหายไปจากพระคัมภีร์ ( บทความแห่งศรัทธา , พี. 182–185) และเพิ่มข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับการสร้างโลก

มอร์มอนเชื่อสิ่งต่อไปนี้เกี่ยวกับพระเจ้า: เขาไม่เคยเป็นผู้สูงสุดแห่งจักรวาล ( หลักคำสอนของมอร์มอน , พี. 321) แต่ได้รับสถานะนั้นด้วยการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและความพยายามอย่างไม่ลดละ ( คำสอนของศาสดาโจเซฟ สมิธ , พี. 345) พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าพระบิดาทรงมีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูกที่จับต้องได้ของมนุษย์ ( หลักคำสอนและพันธสัญญา 130:22). บริคัม ยังก์สอนว่าที่จริงแล้วอาดัมเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นบิดาของพระเยซูคริสต์—แม้ว่าผู้นำมอร์มอนสมัยใหม่จะละทิ้งคำสอนนี้ไปแล้วก็ตามในทางตรงกันข้าม คริสเตียนรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับพระเจ้า: มีพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์เดียวเท่านั้น (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4; อิสยาห์ 43:10; 44:6–8) พระองค์ทรงดำรงอยู่เสมอและจะดำรงอยู่ตลอดไป (เฉลยธรรมบัญญัติ 33:27; สดุดี 90:2; 1 ทิโมธี 1:17) พระองค์ไม่ได้ถูกสร้างแต่เป็นพระผู้สร้าง (ปฐมกาล 1; สดุดี 24:1; อิสยาห์ 37:16) พระองค์ทรงดีพร้อม และไม่มีใครเทียบได้พระองค์ (สดุดี 86:8; อิสยาห์ 40:25) พระเจ้าพระบิดาไม่ใช่มนุษย์ และพระองค์ไม่เคย (กันดารวิถี 23:19; 1 ซามูเอล 15:29; โฮเชยา 11:9) พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ (ยอห์น 4:24) และพระวิญญาณไม่ได้สร้างจากเนื้อหนังและกระดูก (ลูกา 24:39)มอร์มอนเชื่อว่ามีหลายระดับหรืออาณาจักรในชีวิตหลังความตาย: อาณาจักรซีเลสเชียล อาณาจักรเทอร์เรสเตรียล อาณาจักรทีเลสเชียล และความมืดภายนอก ( หลักคำสอนของมอร์มอน , พี. 348) ที่ซึ่งมนุษยชาติจะจบลงขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาเชื่อและทำในชีวิตนี้ (2 นีไฟ 25:23; บทความแห่งศรัทธา , หน้า 79).

ในทางตรงกันข้าม พระคัมภีร์บอกเราว่าหลังความตาย เราไปสวรรค์หรือนรกโดยพิจารณาจากว่าเรามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราหรือไม่ การไม่อยู่ในร่างกายของเราหมายความว่า ในฐานะผู้เชื่อ เราอยู่กับพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:6–8) ผู้ไม่เชื่อถูกส่งไปยังนรกหรือที่แห่งความตาย (ลูกา 16:22–23) เมื่อพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง เราจะได้รับร่างกายที่ฟื้นคืนพระชนม์และมีรัศมีภาพ (1 โครินธ์ 15:50–54) จะมีสวรรค์ใหม่และโลกใหม่สำหรับผู้เชื่อ (วิวรณ์ 21:1) และผู้ไม่เชื่อจะถูกโยนลงในบึงไฟนิรันดร์ (วิวรณ์ 20:11–15) ไม่มีโอกาสครั้งที่สองสำหรับการไถ่ถอนหลังความตาย (ฮีบรู 9:27)

ผู้นำมอร์มอนสอนว่าการจุติของพระเยซูเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างพระเจ้าพระบิดาและมารีย์ ( วารสารวาทกรรม , เที่ยวบิน. 8, น. 115; หลักคำสอนของมอร์มอน , พี. 547) มอร์มอนเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า แต่มนุษย์ทุกคนสามารถเป็นพระเจ้าได้ ( หลักคำสอนและพันธสัญญา 132:20; คำสอนของศาสดาโจเซฟ สมิธ , พี. 345–354). มอร์มอนสอนว่าความรอดสามารถได้มาโดยการรวมกันของศรัทธาและความดี ( พจนานุกรมพระคัมภีร์แอลดีเอส , พี. 697)

ตรงกันข้ามกับเรื่องนี้ คริสเตียนในอดีตได้สอนว่าไม่มีใครสามารถบรรลุสถานะของพระเจ้า—มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ (1 ซามูเอล 2:2) เราบริสุทธิ์ได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระองค์เท่านั้น (1 โครินธ์ 1:2) พระเยซูทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระเจ้า (ยอห์น 3:16) เป็นคนเดียวที่เคยดำเนินชีวิตอย่างปราศจากบาป และขณะนี้มีตำแหน่งสูงสุดแห่งเกียรติยศในสวรรค์ (ฮีบรู 7:26) พระเยซูและพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันในสาระสำคัญ พระเยซูทรงเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ดำรงอยู่ก่อนการเกิดทางกายภาพ (ยอห์น 1:1–8; 8:56) พระเยซูทรงมอบพระองค์เองให้เราเป็นเครื่องบูชา พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย และวันหนึ่งทุกคนจะสารภาพว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า (ฟิลิปปี 2:6-11) พระเยซูบอกเราว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นสวรรค์ด้วยการกระทำของเราเอง และโดยความเชื่อในพระองค์เท่านั้นจึงจะเป็นไปได้ (มัทธิว 19:26) เราทุกคนสมควรได้รับโทษชั่วนิรันดร์สำหรับบาปของเรา แต่ความรักและพระคุณอันไม่มีขอบเขตของพระเจ้าทำให้เรามีทางออก เพราะค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 6:23)

เห็นได้ชัดว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะได้รับความรอด นั่นคือการรู้จักพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ พระเยซู (ยอห์น 17:3) การได้รับความรอดไม่ได้กระทำโดยการประพฤติแต่โดยความเชื่อ (โรม 1:17; 3:28) เราสามารถรับของประทานนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือทำอะไร (โรม 3:22) ไม่พบความรอดในผู้อื่น เพราะไม่มีชื่ออื่นใดที่มนุษย์ให้เรารอดได้ภายใต้ฟ้าสวรรค์ (กิจการ 4:12)

แม้ว่าชาวมอรมอนมักจะเป็นมิตร รัก และใจดี พวกเขาถูกศาสนาเท็จหลอกลวงซึ่งบิดเบือนธรรมชาติของพระผู้เป็นเจ้า ตัวตนของพระเยซูคริสต์ และหนทางแห่งความรอด

(หมายเหตุบรรณาธิการ: ข้อมูลอ้างอิงจำนวนมากในบทความของเราเกี่ยวกับลัทธิมอร์มอนคือสิ่งพิมพ์ของมอร์มอน เช่น หลักคำสอนของมอร์มอน หลักแห่งศรัทธา หลักคำสอนแห่งความรอด ประวัติศาสตร์ของศาสนจักร หลักคำสอนและพันธสัญญา และอื่นๆ อื่นๆ มาจากพระคัมภีร์มอรมอน เอง เช่น หนังสือเช่น 1 นีไฟ 2 นีไฟ และแอลมา)

Top