พรหมลิขิตคืออะไร?

พรหมลิขิตคืออะไร? พรหมลิขิตเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่? ตอบโรม 8:29-30 บอกเราว่า สำหรับผู้ที่พระเจ้าได้ทรงทราบล่วงหน้า พระองค์ยังทรงกำหนดล่วงหน้าให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องหลายคน และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก็ทรงเรียกด้วย ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกก็ทรงทำให้ชอบธรรมด้วย บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงทำให้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงยกย่องด้วย เอเฟซัส 1:5 และ 11 ประกาศ พระองค์ทรงกำหนดให้เรารับไว้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ตามพระทัยประสงค์และพระประสงค์ของพระองค์…ในพระองค์ เราก็ได้รับเลือกเช่นกัน โดยถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งใน เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ หลายคนมีความเกลียดชังอย่างมากต่อหลักคำสอนเรื่องพรหมลิขิต อย่างไรก็ตาม พรหมลิขิตเป็นหลักคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล กุญแจสำคัญคือการทำความเข้าใจว่าพรหมลิขิตหมายถึงอะไร ตามพระคัมภีร์
คำที่แปลไว้ล่วงหน้าในพระคัมภีร์ที่อ้างถึงข้างต้นมาจากคำภาษากรีก proorizo ซึ่งมีความหมายว่า กำหนดล่วงหน้า บวช ตัดสินใจล่วงหน้า ดังนั้น พรหมลิขิตคือพระเจ้าเป็นผู้กำหนดบางสิ่งให้เกิดขึ้นล่วงหน้า พระเจ้ากำหนดอะไรไว้ล่วงหน้า? ตามที่กล่าวไว้ในโรม 8:29-30 พระเจ้าได้กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าบุคคลบางคนจะมีอุปนิสัยเหมือนพระบุตรของพระองค์ จะได้รับเรียก ถูกเรียกให้ชอบธรรม และได้รับการยกย่อง โดยพื้นฐานแล้ว พระเจ้ากำหนดไว้ล่วงหน้าว่าบุคคลบางคนจะรอด พระคัมภีร์หลายข้อกล่าวถึงผู้เชื่อในพระคริสต์ที่ได้รับเลือก (มัทธิว 24:22, 31; มาระโก 13:20, 27; โรม 8:33, 9:11, 11:5-7, 28; เอเฟซัส 1:11; โคโลสี 3:12 ; 1 เธสะโลนิกา 1:4; 1 ทิโมธี 5:21; 2 ทิโมธี 2:10; ทิตัส 1:1; 1 เปโตร 1:1-2, 2:9; 2 เปโตร 1:10) ลิขิตไว้ล่วงหน้าเป็นหลักคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลที่พระเจ้าในอำนาจอธิปไตยของพระองค์เลือกบุคคลบางคนให้รอด

การคัดค้านหลักคำสอนเรื่องพรหมลิขิตที่พบบ่อยที่สุดคือมันไม่ยุติธรรม เหตุใดพระเจ้าจะเลือกบุคคลบางคนและไม่ใช่บางคน สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือไม่มีใครสมควรได้รับความรอด เราทุกคนทำบาป (โรม 3:23) และทุกคนสมควรได้รับโทษนิรันดร์ (โรม 6:23) ผลก็คือ พระเจ้าจะทรงปล่อยให้เราทุกคนอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าเลือกที่จะช่วยพวกเราบางคน เขาไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ไม่ได้รับเลือก เพราะพวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับ การเลือกของพระเจ้าที่จะเมตตาบางคนนั้นไม่ยุติธรรมสำหรับคนอื่นๆ ไม่มีใครสมควรได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า ดังนั้นไม่มีใครสามารถคัดค้านได้หากเขาไม่ได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า ภาพประกอบจะเป็นชายคนหนึ่งสุ่มแจกเงินให้ห้าคนในกลุ่มยี่สิบ สิบห้าคนที่ไม่ได้รับเงินจะเสียใจไหม? น่าจะเป็นอย่างนั้น พวกเขามีสิทธิที่จะอารมณ์เสียหรือไม่? ไม่พวกเขาทำไม่ได้ ทำไม? เพราะผู้ชายไม่ได้เป็นหนี้เงินใคร เขาเพียงแค่ตัดสินใจที่จะมีน้ำใจต่อบางคนถ้าพระเจ้ากำลังเลือกผู้ที่จะรอด นั่นก็บั่นทอนเจตจำนงเสรีของเราในการเลือกและเชื่อในพระคริสต์ใช่หรือไม่ พระคัมภีร์กล่าวว่าเรามีทางเลือก—ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะรอด (ยอห์น 3:16; โรม 10:9-10) พระคัมภีร์ไม่เคยบรรยายว่าพระเจ้าปฏิเสธทุกคนที่เชื่อในพระองค์หรือปฏิเสธทุกคนที่แสวงหาพระองค์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29) อย่างไรก็ตาม ในความลึกลับของพระเจ้า พรหมลิขิตทำงานควบคู่ไปกับบุคคลที่พระเจ้าทรงวาด (ยอห์น 6:44) และเชื่อในความรอด (โรม 1:16) พระเจ้ากำหนดล่วงหน้าว่าใครจะได้รับการช่วยให้รอด และเราต้องเลือกพระคริสต์เพื่อที่จะได้รับความรอด ข้อเท็จจริงทั้งสองเป็นความจริงเท่าเทียมกัน โรม 11:33 ประกาศว่า โอ้ ความล้ำลึกแห่งพระปัญญาและความรู้ของพระเจ้า! คำพิพากษาของเขาช่างน่าค้นหา และเส้นทางของเขาเกินกว่าจะติดตามได้!Top