เมื่อไหร่ที่พระเยซูรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า?

ตอบพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเสมอ จากชั่วนิรันดร์ พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่สองของตรีเอกานุภาพ และพระองค์จะเป็นเช่นนั้นตลอดไป คำถามที่ว่า เมื่อใด หลังจากการกลับชาติมาเกิด มนุษย์ที่พระเยซูรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านั้นน่าสนใจ แต่ไม่ได้กล่าวถึงในพระคัมภีร์ เรารู้ว่าในฐานะผู้ใหญ่ พระเยซูทรงตระหนักอย่างถ่องแท้ว่าพระองค์เป็นใคร โดยตรัสดังนี้: เราบอกความจริงแก่ท่านว่า . . ก่อนที่อับราฮัมจะเกิด ฉันเอง! (ยอห์น 8:58) และเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐาน บัดนี้ พระบิดา ขอทรงถวายสง่าราศีแก่ข้าพระองค์ต่อหน้าพระองค์ด้วยพระสิริที่ข้าพระองค์มีกับพระองค์ก่อนโลกจะเริ่มต้น (ยอห์น 17:5)

ดูเหมือนว่าเมื่อตอนเป็นเด็ก พระเยซูทรงทราบลักษณะและงานของพระองค์แล้ว เมื่อพระเยซูอายุสิบสองปี โยเซฟและมารีย์พาครอบครัวไปที่กรุงเยรูซาเล็ม ระหว่างทางกลับบ้าน พวกเขากังวลว่าพระเยซูจะหายตัวไปจากกองคาราวาน พวกเขากลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มและพบพระเยซูในลานพระวิหาร นั่งอยู่ท่ามกลางพวกอาจารย์ ฟังพวกเขาและถามคำถามพวกเขา (ลูกา 2:46) มารดาของเขาถามพระเยซูว่าเหตุใดพระองค์จึงหายตัวไปและทำให้พวกเขากังวลเช่นนั้น พระเยซูตรัสถามกลับว่า 'เจ้าตามหาเราทำไม? . . . . คุณไม่รู้หรือว่าฉันต้องอยู่ในบ้านของพระบิดา? (ข้อ 49) โยเซฟและมารีย์ไม่เข้าใจพระวจนะของพระเยซู (ข้อ 50) สิ่งใดก็ตามที่คนรอบข้างไม่เข้าใจ ดูเหมือนว่าพระเยซูในวัยเด็กทรงรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระบิดาได้ทรงกำหนดงานที่พระองค์ต้องทำล่วงหน้าหลังจากเหตุการณ์ในพระวิหาร ลูกากล่าวว่า พระเยซูทรงเจริญวัยขึ้นในด้านสติปัญญาและร่างกาย และเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าและมนุษย์ (ลูกา 2:52) หาก ณ จุดนี้ในประสบการณ์ของมนุษย์ของพระเยซู พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่ง พระองค์จะไม่ต้องเติบโตในสติปัญญา เราเน้นว่านี่คือพระเยซู มนุษย์ ประสบการณ์. พระเยซูไม่เคยหยุดเป็นพระเจ้า แต่ในบางเรื่องพระองค์ทรงปิดบังความเป็นพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระบิดา ดังนั้น พระบุตรจึงยอมจำนนต่อการเติบโตทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และจิตวิญญาณ พระบุตรของพระเจ้าเต็มใจทำให้พระองค์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการซึมซับความรู้ในฐานะมนุษย์เมื่อไหร่ที่พระเยซูรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า? จากมุมมองของสวรรค์ พระบุตรทรงทราบจากนิรันดรว่าพระองค์เป็นใครและงานบนแผ่นดินโลกของพระองค์จะเป็นอย่างไร จากมุมมองทางโลก พระเยซูผู้มาบังเกิดเป็นร่างใหม่ได้ทรงตระหนักในจุดใดจุดหนึ่งในช่วงต้นของชีวิต เมื่อถึงจุดนั้นเราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอน

Top