ทำไมอิสยาห์ 45:7 ถึงบอกว่าพระเจ้าสร้างความชั่ว?

ทำไมอิสยาห์ 45:7 ถึงบอกว่าพระเจ้าสร้างความชั่ว?

อิสยาห์ 45:7 เป็นข้อขัดแย้งในพระคัมภีร์ที่ได้รับการตีความแตกต่างกันเล็กน้อย บางคนเชื่อว่านั่นหมายความว่าพระเจ้าสร้างความชั่วร้าย ในขณะที่บางคนเชื่อว่านั่นหมายความว่าพระเจ้ายอมให้ความชั่วร้าย โองการกล่าวว่า 'ฉันสร้างความสว่างและสร้างความมืด ฉันสร้างสันติภาพและสร้างความชั่วร้าย เราคือพระยาห์เวห์ทำสิ่งทั้งปวงเหล่านี้' ข้อนี้มักจะใช้เพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อทั้งความดีและความชั่ว อย่างไรก็ตาม มีการตีความอื่น ๆ ของข้อนี้ บางคนเชื่อว่านั่นหมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่ง แม้กระทั่งความชั่วร้าย คนอื่นเชื่อว่าหมายความว่าพระเจ้าสามารถใช้ความชั่วร้ายเพื่อจุดประสงค์ที่ดีได้ ไม่ว่าคุณจะเชื่อการตีความใด อิสยาห์ 45:7 เป็นเครื่องเตือนใจว่าพระเจ้าทรงครอบครองเหนือทุกสิ่ง แม้กระทั่งความชั่วร้าย

ตอบอิสยาห์ 45:7 ในฉบับคิงเจมส์อ่านว่า เราสร้างความสว่างและสร้างความมืด เราสร้างสันติภาพและสร้างความชั่วร้าย เราคือพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด อิสยาห์ 45:7 เห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วร้ายอย่างไร ? มีข้อเท็จจริงสำคัญสองประการที่ต้องพิจารณา (1) คำว่า ชั่วร้าย มาจากคำภาษาฮีบรูที่แปลว่า ความทุกข์ยาก ความทุกข์ยาก ภัยพิบัติ ความทุกข์ยาก ความทุกข์ยาก สังเกตว่าการแปลพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษที่สำคัญอื่น ๆ แสดงคำว่าภัยพิบัติ (NIV, HCSB), ความหายนะ (NKJV, NAS, ESV) และวิบัติ (NRSV) คำภาษาฮีบรูหมายถึงความชั่วร้ายทางศีลธรรม และมักจะมีความหมายนี้ในพระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรู อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความหลากหลายของคำจำกัดความที่เป็นไปได้ จึงไม่ฉลาดที่จะสันนิษฐานว่าฉันสร้างความชั่วร้าย ในอิสยาห์ 45:7 หมายถึงพระเจ้าที่ทรงนำความชั่วร้ายทางศีลธรรมเข้ามาในชีวิต
(2) บริบทของอิสยาห์ 45:7 ทำให้ชัดเจนว่ามีสิ่งอื่นนอกเหนือจากการนำความชั่วทางศีลธรรมเข้ามาอยู่ในใจ บริบทของอิสยาห์ 45:7 คือพระเจ้าประทานรางวัลแก่อิสราเอลสำหรับการเชื่อฟังและลงโทษอิสราเอลสำหรับการไม่เชื่อฟัง พระเจ้าเทความรอดและพระพรให้กับผู้ที่พระองค์ทรงโปรดปราน พระเจ้าทรงพิพากษาผู้ที่ยังคงกบฏต่อพระองค์ วิบัติแก่ผู้ที่ทะเลาะกับเจ้านายของเขา (อิสยาห์ 45:9) นั่นคือบุคคลที่พระเจ้านำความชั่วร้ายและหายนะมาให้ ดังนั้น แทนที่จะพูดว่าพระเจ้าสร้างความชั่วร้ายทางศีลธรรม อิสยาห์ 45:7 กำลังนำเสนอแก่นเรื่องทั่วไปของพระคัมภีร์ นั่นคือ พระเจ้าทรงนำหายนะมาสู่ผู้ที่ยังคงดื้อรั้นต่อพระองค์Top